خانواده درمانی

در جامعه کنونی، مشکلات خانواده و روابط حاکم بر اعضای خانواده تا آن اندازه اهمیت دارد که رشته جدید به نام «خانواده درمانی» به وجود آمده است. خانواده اولین ساخنار اجتماعی است که افراد در آن رشد و نمو پیدا می کنند که بدون تردید از مهمترین نهادهایی است که بسترساز رشد و رفاه جسمی ، روانی محسوب می شود. در خانواده درمانی هدف درمانگر شناسایی مشکل، بررسی روابط بین اعضای یک خانواده، بررسی نقش و وظایف اعضای خانواده و نهایتا تغییر ساختار خانواده با استفاده از تکنیک های موجود و تخصصی است.
خدمات خانواده درمانی مجموعه فراتاک با استفاده از نظریه «سیستم ها» به بررسی خانواده، براساس جایگاه ها و نقش هایی که در سیستم خانواده دارند، می پردازد و به جای تمرکز و اصلاح یک عضو خاص، مشکلات از طریق تغییر دادن راه هایی که سیستم خانواده کار می کند، درمان می شوند.

متخصصین و مشاوران حوزه خانواده درمانی

آخرین مقالات حوزه خانواده درمانی