سکس تراپی Sex Therapy

سکس‌تراپی نوعی روان درمانی است که مسائل مربوط به سلامت روان و یا نگرانی‌های عاطفی در مورد عملکرد و تمایلات جنسی را مورد بررسی قرار می دهد. به طور معمول یک متخصص یا سکس تراپیست به افراد یا زوج هایی که از نظر روابط جنسی خود دچار مشکل و نگرانی هستند، کمک می کند. افراد می‌توانند این نوع درمان را به تنهایی یا به همراه شریک ارتباطی شان انجام دهند، صرف نظر از اینکه مجرد هستند یا در رابطه‌ای قرار دارند و ازدواج کرده‌اند. داده های علمی و تجربی نشان داده است که مشاوره جنسی مناسب و جامع، حتی پس از یک دوره کوتاه مدت، می‌تواند تاثیرات مثبتی بر سلامت روانی و جنسی یک فرد و زوج داشته باشد.