پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

 پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر را می توان به سه سطح تقسیم کرد. هدف پیشگیری اولیه، پیشگیری کردن از اولین مصرف و سوء مصرف مواد مخدر است. این برنامه ها بر خطرات مصرف مواد مخدر و الکل و فایده های عدم مصرف تأکید دارند. برنامه های […]

محیط های کاری و آسیب اعتیاد

اعتباد

 کار و اعتیاد: از آنجایی که اعتیاد تاثیر به سزایی در محیط های کاری دارد، در اینجا می خواهیم به آن بپردازیم. امروزه کار، یکی از عناصر هویت افراد است. نظریه های مختلف روانشناسی کار کردن را یکی از اصول اساسی زندگی آدمی میدانند. نداشتن شغل میتواند موجب فنای فرد شود. همانگونه که وجود آن […]