رابطه بین طلاق والدین بر رفتارهای برونی سازی فرزندان

طلاق و فرزندان

نویسنده مقاله : زهره دین محمدی  طلاق والدین می تواند بهزیستی و رشد کودکان را تضعیف کند و عواقب آن تا بزرگسالی ادامه یابد. یک نتیجه منفی طلاق والدین، این است که احتمال بیشتری دارد که فرزندان «برون ریزی» کنند، یعنی رفتار مشکل برونی سازی را بروز دهند که نشان دهنده ناسازگاری و ناتوانی در […]

محیط های کاری و آسیب اعتیاد

اعتباد

 کار و اعتیاد: از آنجایی که اعتیاد تاثیر به سزایی در محیط های کاری دارد، در اینجا می خواهیم به آن بپردازیم. امروزه کار، یکی از عناصر هویت افراد است. نظریه های مختلف روانشناسی کار کردن را یکی از اصول اساسی زندگی آدمی میدانند. نداشتن شغل میتواند موجب فنای فرد شود. همانگونه که وجود آن […]