توانبخشی روانی – اجتماعی یک رویکرد درمانی است که هدف آن کمک به بهبود زندگی افراد با ناتوانایی های خاص می باشد. هدف از توانبخشی روانی – اجتماعی انتقال مهارتهای عاطفی، شناختی و اجتماعی است که به افراد مبتلا به بیماریهای روانی کمک می کند تا در جوامع خود به طور مستقل زندگی و کار کنند.

این رویکرد بر توانایی بالقوه بهبودی فرد و همچنین توانمندسازی، اجتماعی، حمایت و مهارتهای کنار آمدن متمرکز است. در توانبخشی روانی اجتماعی هدف آن است که بخش هایی از زندگی فرد را که به سلامت عمومی جسمی و روانی کمک می کنند، بهبود بخشند. متخصصان در زمینه توانبخشی روانی – اجتماعی خدمات روانشناختی متنوعی را در سطح فردی و جامعه ارائه می دهند.