در روش التقاطی، درمانگر برای هر مراجعی فنون متفاوتی از رویکردهای مختلف را به کار می‌بندد. این به کار‌گیری هیچ قاعده و نظم خاصی ندارد و کاملا بسته به نظر درمانگر حتی برای دو فرد با مشکل یکسان می‌تواند کاملا متفاوت باشد. تشخیص تکنیک‌های مناسب برای هر مراجع، بسته به نیازهای خاص مراجع، مشکل او، اهداف درمانی، انتظارات مراجع و سطح انگیزه‌اش برای تغییر می‌تواند متفاوت باشد.