روایت درمانی نوعی روش درمانی است که به افراد کمک می کند تا در مورد برطرف کردن مشکلات و مسائل زندگی خود به یک متخصص تبدیل شوند و از آن درجهت بهبود کیفیت زندگی استفاده کنند. در روایت درمانی، تأکید بر داستانهای زندگی ما است که در ذهن خود آنها را رشد می دهیم و در طول عمر در ذهن خود حمل میکنیم. رخدادهایی که در زندگی برایمان پیش می‌آیند، قصه‌ها و روایت‌های شخصی ما را می‌سازند. قصه‌ی زندگی بیشتر مردم عمدتاً رضایت‌بخش است، اما برخی خودشان را اساساً با رخدادهای ناخوشایندی تعریف می‌کنند که در گذشته تجربه کرده‌اند. روایت‌درمانی به افرادی که برداشتی منفی از خود دارند کمک می‌کند تا نقاط قوت خود را شناسایی کنند و قصه‌ی خود را از نو بنویسند و به زندگی با اطمینان بیشتری بنگرند.