شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نوعی روان‌درمانی است که شامل ترکیبی از شناخت درمانی و مراقبة ذهن آگاهی است که به‌نوعی به معنای پرورش یک نگرشِ زندگی در لحظه‌ی اکنون و بدون قضاوت است. مایندفولنس یعنی توجه هدفمند (عمدی)در زمان حال با ویژگی هایی همچون احساس همدردی، کنجکاوی و پذیرش؛ فراهم آوردن امکان ارتباط بیشتر با زندگی درونی و بیرونی؛ مؤثر در پرورش بینش و درک بیشتر و مناسبتر؛ درک اثر متقابل ذهن و بدن و بسیج کردن منابع.

هدف این روش بر هم زدن فرایندهای خودکار شناختی و آموزش به مراجعان برای کمتر واکنش نشان دادن به محرک‌های وارد شده به فکر است، همچنین این هدف نیز دنبال می‌شود که مراجع پذیرش و مشاهده بدون قضاوت آن محرک‌ها را بیاموزد. این تمرین ذهن آگاهی مراجعان را یاری می‌کند تا به فرایندهای شناختی به هنگام وقوع توجه کنند و واکنش خود را بیشتر به صورت تعمق دربیاورند.