Existential Psychology

نوعی روش فلسفی بر درمان است که بر این باور عمل می‌کند که کشمکش درونی در درون یک فرد ناشی از مواجهه اشخاص با مفروضات مسلمی از هستی است. روان‌درمانی وجودی یک سبک درمانی است که تاکید بر شرایط انسان به عنوان یک کل دارد. بر این فرض استوار است که ما آزادیم و بنابراین مسوول انتخاب های خود هستیم؛ درواقع ما قربانی شرایط نیستیم زیرا به مقدار زیاد همان کسی هستیم که تصمیم گرفته ایم باشیم. معنادرمانی یا لوگوتراپی فرانکل نیز یکی از درمان های وجودی است. هدف اصلی درمان، ترغیب مراجع به پذیرش مسئولیت و آفرینش وجود با معنی است.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop

    فراتاک برای تسهیل ارائه خدمات برای هموطنان عزیز داخل ایران امکان پرداخت ریالی ایجاد کرده است. برای استفاده از خدمات لطفا فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.