چگونه می توان یک حمله اضطراب را تشخیص داد؟

anxiety

اضطراب کی ایجاد میشود؟ اضطراب زمانی ایجاد می شود که شخص می ترسد اتفاق بدی درحال رخ دادن است. این یک اصطلاح غیر پزشکی است که به احساس ترس یا نگرانی که اغلب به یک موضوع یا مشکل خاص برمی گردد، مربوط می شود. اضطراب با استرس ارتباط دارد وعلاوه بر احساس ترس و نگرانی، […]