پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر

 پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر را می توان به سه سطح تقسیم کرد. هدف پیشگیری اولیه، پیشگیری کردن از اولین مصرف و سوء مصرف مواد مخدر است. این برنامه ها بر خطرات مصرف مواد مخدر و الکل و فایده های عدم مصرف تأکید دارند. برنامه های […]