نگاهی بر رویکردهای درمانی

در انتخاب مشاور و گرفتن بهترین نتیجه از جلسات درمانی، مهم است که بدانیم چه رویکردی با شرایط و روحیات ما و همچنین موضوع مورد مشاوره ما سازگار است.  در اینجا شما را با شرح مختصری از رویکردهای مختلف درمانی در  حوزه های مشاوره آشنا می کنیم. در صورتی که پس از مطالعه این بخش هنوز نمیدانید چه رویکردی مناسب شماست، حتما با کارشناسان ارزیابی ما مشورت کنید.

روایت درمانی

Narrative Therapy

روانکاوی کلاسیک

Classical Psychoanalysis

تحلیلی - روابط موضوعی

Object Relations Psychotherapy

روان پویشی کوتاه مدت

 Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

رفتار درمانی

Behavioral Therapy

رفتاردرمانی عقلانی هیجانی

Rational Emotive Behavioral Therapy (REBT)

رفتاردرمانی دیالکتیکی

Dialectical Behavioral Therapy (DBT)

شناختی -رفتاری

Cognitive behavioral therapy (CBT)

واقعیت درمانی

Reality therapy

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

Acceptance and commitment therapy (ACT)

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

Mindfulness based therapy (MBT)

درمان التقاطی

Collective therapy

هنردرمانی

Art therapy

درمان مبتنی بر رابطه والد-کودک

Child-parent relationship therapy (CPRT)