نگاهی بر رویکردهای درمانی

در انتخاب مشاور و گرفتن بهترین نتیجه از جلسات درمانی، مهم است که بدانیم چه رویکردی با شرایط و روحیات ما و همچنین موضوع مورد مشاوره ما سازگار است.  در اینجا شما را با شرح مختصری از رویکردهای مختلف درمانی در  حوزه های مشاوره آشنا می کنیم. در صورتی که پس از مطالعه این بخش هنوز نمیدانید چه رویکردی مناسب شماست، حتما با کارشناسان ارزیابی ما مشورت کنید.